Zagadnienia ESG i Well-being w firmie

Strategia ESG to podejście do zarządzania, które uwzględnia trzy kluczowe czynniki: środowiskowe (Environmental), społeczne (Social) i zarządzanie korporacyjne (Governance). To podejście ma na celu uwzględnienie kwestii związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością oraz odpowiednim zarządzaniem korporacyjnym w procesach biznesowych i podejmowaniu decyzji przez przedsiębiorstwa. Oto krótka charakteryzacja tych trzech aspektów:

 1. Środowiskowe (Environmental):
  • Odnosi się do działań i praktyk związanych z ochroną środowiska naturalnego.
  • Obejmuje kwestie związane z emisją gazów cieplarnianych, efektywnością energetyczną, zużyciem wody, zarządzaniem odpadami, ochroną przyrody itp.
  • Celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz rozwijanie zrównoważonych praktyk.
 2. Społeczne (Social):
  • Dotyczy aspektów związanych z relacjami społecznymi i pracownikami, a także społeczną odpowiedzialnością biznesu.
  • Obejmuje kwestie takie jak prawa pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo, różnorodność i inkluzja, zaopatrzenie od dostawców, a także społeczne inwestycje i zaangażowanie w lokalne społeczności.
  • Celem jest tworzenie pozytywnego wpływu na pracowników, społeczności i interesariuszy.
 3. Zarządzanie korporacyjne (Governance):
  • Skupia się na strukturze i procesach zarządzania w przedsiębiorstwie oraz na etyce biznesu.
  • Obejmuje kwestie takie jak przejrzystość, odpowiedzialność zarządu, zasady etyki biznesu, unikanie konfliktów interesów, a także skuteczność rady nadzorczej.
  • Celem jest zapewnienie uczciwego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz ochrona interesów akcjonariuszy i innych interesariuszy.

Wdrażanie strategii ESG ma na celu nie tylko zminimalizowanie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo, ale także tworzenie długoterminowej wartości firmy poprzez zwiększenie zrównoważonej efektywności i lepsze zarządzanie ryzykiem. Firmy, które skutecznie integrują ESG w swoją strategię, mogą być bardziej atrakcyjne dla inwestorów, klientów i pracowników oraz przyczyniać się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

Wellbeing (dobrostan) jest coraz częściej uwzględniany jako istotny element strategii ESG (Environmental, Social, Governance) w biznesie. Wellbeing odnosi się do ogólnego zadowolenia, zdrowia, i komfortu pracowników, klientów, i innych interesariuszy przedsiębiorstwa. Włączenie wellbeingu do strategii ESG ma na celu poprawę jakości życia i pracy ludzi oraz wpływa na korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla społeczeństwa. Oto, dlaczego wellbeing jest istotnym aspektem strategii ESG:

 1. Społeczna odpowiedzialność: Wellbeing skupia się na trosce o pracowników, klientów i innych interesariuszy. Zapewnienie im odpowiednich warunków zdrowia, komfortu i satysfakcji z pracy jest ważnym elementem spełniania społecznej roli przedsiębiorstwa. Dbałość o wellbeing pracowników może przyczynić się do zwiększenia zaangażowania, zadowolenia i lojalności pracowników.
 2. Wpływ na wyniki finansowe: Zadowoleni i zdrowi pracownicy mogą być bardziej produktywni, kreatywni i mniej podatni na absencje z powodu chorób. Długofalowa inwestycja w wellbeing pracowników może przynieść korzyści finansowe w postaci wydajniejszego biznesu, zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej, a także zwiększenia przewagi konkurencyjnej.
 3. Pozytywny wpływ na wizerunek firmy: Przedsiębiorstwa, które dbają o wellbeing swoich pracowników i klientów, mogą cieszyć się lepszym wizerunkiem w oczach inwestorów, klientów i społeczeństwa. To może wpłynąć na przyciąganie nowych klientów, inwestorów i utrzymanie lojalności obecnych klientów.
 4. Zrównoważony rozwój: Wellbeing jest związane z długofalowym podejściem do biznesu, które uwzględnia nie tylko krótkoterminowe zyski, ale także długofalowy wpływ na społeczeństwo i środowisko. Zdrowi i zadowoleni pracownicy oraz klienci przyczyniają się do bardziej zrównoważonej działalności gospodarczej.

W związku z tym przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w programy i inicjatywy związane z wellbeing, takie jak opieka zdrowotna, programy aktywności fizycznej, wsparcie psychologiczne, równowaga między pracą a życiem prywatnym, a także dbanie o środowisko pracy. Te działania pomagają w integracji wellbeingu jako istotnego elementu strategii ESG, a jednocześnie przyczyniają się do tworzenia bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych organizacji.

Wdrożenie strategii ESG (Environmental, Social, Governance) oraz wellbeingu w firmie wymaga kompleksowego podejścia i zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i pracowników. ESG szkolenie https://ekowymiar.pl/raportowanie-esg-kogo-dotyczy/

Oto kroki, które można podjąć, aby wdrożyć te elementy skutecznie w firmie:

 1. Zrozumienie i zaangażowanie kierownictwa:
  • Kierownictwo firmy musi rozumieć znaczenie ESG i wellbeingu oraz zaangażować się w te koncepcje.
  • Określenie celów i wartości związanych z ESG i wellbeing na najwyższym szczeblu zarządzania, a także wyznaczenie liderów, którzy będą odpowiedzialni za te inicjatywy.
 2. Analiza i ocena:
  • Przeprowadź analizę, aby określić, jakie aspekty ESG i wellbeingu są istotne dla twojej firmy. Może to obejmować ocenę wpływu na środowisko, analizę struktury zarządzania oraz zbadanie potrzeb i oczekiwań pracowników i klientów.
 3. Określenie celów i strategii:
  • Określ konkretne cele związane z ESG i wellbeing, które są zgodne z misją i wartościami firmy.
  • Opracuj strategię, która będzie uwzględniała te cele i definiuj konkretne działania, które prowadzą do ich realizacji.
 4. Zaangażowanie interesariuszy:
  • Włącz interesariuszy, takich jak pracownicy, inwestorzy, klienci, dostawcy i społeczność lokalna, do procesu wdrażania strategii ESG i wellbeingu.
  • Konsultuj się z nimi, aby zrozumieć ich oczekiwania i potrzeby.
 5. Wdrożenie praktyk ESG:
  • Wdroż różne praktyki związane z ESG, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, unikanie konfliktów interesów, czy też zwiększenie przejrzystości informacji finansowej i korporacyjnej.
 6. Wdrożenie programów wellbeingu:
  • Wdroż różne programy i inicjatywy związane z wellbeing, takie jak opieka zdrowotna, wsparcie psychologiczne, programy rozwoju zawodowego, a także promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym.
 7. Monitorowanie i raportowanie:
  • Regularnie monitoruj postępy w realizacji celów ESG i wellbeingu.
  • Przygotowuj raporty i komunikuj swoje osiągnięcia i postępy interesariuszom.
 8. Doskonalenie ciągłe:
  • Bądź gotów do dostosowania strategii ESG i wellbeingu w miarę zdobywania doświadczenia i zmieniających się potrzeb rynku.
 9. Edukacja i szkolenia:
  • Zapewnij szkolenia i edukację dla pracowników, aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie w kwestie ESG i wellbeingu.
 10. Śledzenie trendów:
 • Bądź na bieżąco z aktualnymi trendami i innowacjami związanymi z ESG i wellbeing, aby utrzymać swoją firmę na konkurencyjnym poziomie.

Wdrożenie strategii ESG i wellbeingu to proces długofalowy, który wymaga zaangażowania całej firmy. Jednak może przynieść liczne korzyści, w tym poprawę wizerunku firmy, zwiększenie efektywności operacyjnej i zadowolenie pracowników, klientów i innych interesariuszy. wellbeing w pracy https://ekowymiar.pl/wellbeing-w-pracy-co-oznacza-i-dlaczego-jest-wazny/

Nowe trendy w technologii

Konieczność weryfikacji i zapewnienia bezpieczeństwa

Rozwijająca się technologia przynosi wiele szans, ale także zagrożeń. Jednym z poważniejszych są cyberataki na systemy stosowane wewnątrz przedsiębiorstwa. Nie da się ukryć, że w fabrykach stale przybywa nowych inteligentnych urządzeń, przez co zbieranych jest coraz więcej danych. Warto mieć także na uwadze to, że zwiększa się liczbę decyzji podejmowanych przez sztuczną inteligencję. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie rozwiązań o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Sposobów na zwiększanie bezpieczeństwa danych może być wiele. Wśród najpopularniejszych warto wymienić:

 • Regularne aktualizowanie oprogramowania i baz danych, co zmniejsza podatność stosowanych systemów na ataki,
 • Stała kontrola prawidłowości pracy oprogramowania oraz gotowość na wprowadzanie szybkich zmian,
 • Przyznawanie dostępu do wrażliwych danych tylko osobom zaufanym, o sporym doświadczeniu w szybkim reagowaniu na pojawiające się nieprawidłowości,
 • Rejestracja i monitorowanie wszelkich czynności w poszukiwaniu niepokojących zmian.

Istota wykorzystania danych

W tym momencie każda fabryka generuje, odbiera i analizuje niesamowite ilości danych. Wiedza pracowników czy przekazywane między sobą komunikaty okazują się bowiem już niewystarczające. Wraz ze wzrostem rozmiaru firm produkcyjnych oraz rozszerzających się możliwości docierania do szerokiego grona odbiorców, oczywistością staje się konieczność odpowiedniego integrowania pojawiających się z każdych stron informacji.

Funkcjonowanie zautomatyzowanych maszyn czy podejmowanie automatycznych decyzji przez sztuczną inteligencję jest całkowicie niemożliwe, jeśli działania nie opierają się na danych. W związku z tym nieodłącznym elementem przedsiębiorstw powinny być systemy, które będą je zbierać i przechowywać. Istotne jest jednak także to, żeby wszelkie dane były cały czas dostępne. W tym celu świetnie sprawdzają się tak zwane chmury danych, do których dostęp jest przydzielany zdalnie, z niemal każdego miejsca na ziemi.

Platformy natywne w chmurze

Rozwiązania oparte na architekturze chmury stają się obecnie domyślnym sposobem pracy i funkcjonowania biznesu. Brak konieczności rzeczywistej instalacji oprogramowania na serwerze jest współcześnie chętnie wybieraną formą działania ze względu na dużą elastyczność i ograniczenie kosztów utrzymania serwerów. Platformy natywne w chmurze to rozwiązania umożliwiające tworzenie nowej architektury oprogramowania w chmurze, jak również zastosowanie metody “lift-and-shift”, czyli przeniesienia istniejących danych do chmury. Ułatwia to sprawne reagowanie na zmiany w środowisku.

Aplikacje komponowalne

Aplikacje komponowalne dostarczają funkcjonalności dla biznesu w oparciu o elementy modułowe, które pozwalają na ponowne użycie kodu, co znacznie skraca czas potrzebny na opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania. Odbiorcy biznesowi często poszukują szybkich i prostych rozwiązań, a wykorzystanie aplikacji komponowalnych znacznie to ułatwia. Realizacja projektu, gdzie liczy się czas wdrożenia, stwarza idealne warunki do stosowania aplikacji komponowalnych, gdzie można je swobodnie przebudowywać i dostosowywać do potrzeb zarówno zespołu projektowego, jak i całej organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *